Main Characters Acted for VEERAT DHANUYATRA MAHOTSAV From 1948-1970

Year Start Date End Date Name of Krishna Name of Balaram Name of Kansa Name of Akrura Duration
1st 12/01/1948

Pratipata

Monday

26/01/1948

Purnamee

Monday

Late Pranabandhu Kar – Bargarh Sri Murari Prasad Mishra-  Kansingha, Padampur Late Bundi Rath – Deogaon Late Prahallad Kar – Tora 15 days
2nd 31/12/1948

Pratipata

Friday

15/01/1949

Purnamee

Saturday

Late Pranabandhu Kar – Bargarh Sri Murari Prasad Mishra-  Kansingha, Padampur Late Bundi Rath – Deogaon Late Bimsen Tripathy – Bargarh 16 days
3rd 21/12/1949

Pratipata

Wednesday

04/01/1950

Purnamee

Wednesday

Sri Bhikari Ch. Mishra – Bargarh Sri Murari Prasad Mishra- Kansingha, Padampur Late Bimsen Tripathy – Bargarh Late Prahallad Kar – Tora 15 days
4th 02/01/1957

Pratipata

Wednesday

16/01/1957

Purnamee

Wednesday

Late Gopal Ch. Pujhari – Ambapali Late Bhabani Shankar Pujhari – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Late Sadashiba Sarangi – Ambapali 15 days
5th 22/12/1957

Pratipata

Sunday

05/01/1958

Purnamee

Sunday

Sri Sadananda Birtia – Ambapali Sri Dhrubaraj Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Late Arjun Dash – Bargarh 15 days
6th 10/01/1959

Pratipata

Saturday

24/01/1959

Purnamee

Saturday

Sri Sadananda Birtia – Ambapali Sri Dhrubaraj Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Late Markanda Birtia – Ambapali 15 days
7th 30/12/1959

Pratipata

Wednesday

13/01/1960

Purnamee

Wednesday

Sri Sadananda Birtia – Ambapali Sri Dhrubaraj Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari – Ambapali 13 days
8th 22/12/1968

Tritiya

Sunday

03/01/1969

Purnamee

Friday

Sri Chhanda Charan Birtia – Ambapali Sri Niranjan Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari – Ambapali 13 days
9th 10/01/1970

Tritiya

Saturday

22/01/1970

Purnamee

Thursday

Sri Chhanda Charan Birtia – Ambapali Sri Niranjan Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Late Gobinda Ch. Dash – Bargarh

 

13 days
10th 30/12/1970

Tritiya

Wednesday

11/01/1971

Purnamee

Monday

Sri Chhanda Charan Birtia – Ambapali Sri Niranjan Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Late Gobinda Ch. Dash – Bargarh 13 days

Main Characters Acted for VEERAT DHANUYATRA MAHOTSAV From 1971-1980

Year Start Date End Date Name of Krishna Name of Balaram Name of Kansa Name of Akrura Duration
11th 19/12/1971

Dwitiya

Sunday

31/12/1971

Purnamee

Friday

Sri Chhanda Charan Birtia – Ambapali Sri Niranjan Birtia – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Dwaru Birtia – Ambapali 13 days
12th 06/01/1973

Tritiya

Saturday

18/01/1973

Purnamee

Thursday

Sri Chhanda Charan Birtia – Ambapali Sri Niranjan Birtia – Ambapali Late Radheshyam Dash – Bargarh Late Gobind Ch. Dash – Bargarh 13 days
13th 29/12/1973

Chaturthi

Saturday

08/01/1974

Purnamee

Tuesday

Sri Rahasa Bihari Birtia – Ambapali Sri Manoranjan Pujhari – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
14th 17/01/1975

Panchami

Friday

27/01/1975

Purnamee

Monday

Sri Rahasa Bihari Birtia – Ambapali Sri Manoranjan Pujhari – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
15th 07/01/1976

Sasthi

Wednesday

17/01/1976

Purnamee

Saturday

Sri Rahasa Bihari Birtia – Ambapali Sri Manoranjan Pujhari – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
16th 26/12/1976

Panchami

Sunday

05/01/1977

Purnamee

Wednesday

Sri Bhagabana Birtia – Ambapali Sri Sushil Ku. Mahapatra – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
17th 14/01/1978

Panchami

Saurday

24/01/1978

Purnamee

Tuesday

Sri Rabindra Ku. Pujhari – Ambapali Sri Sudhir Ku. Mahapatra – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
18th 03/01/1979

Panchami

Wednesday

13/01/1979

Purnamee

Saturday

Sri Rabindra Ku. Pujhari – Ambapali Sri Sudhir Ku. Mahapatra – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
19th 23/12/1979

Panchami

Sunday

02/01/1980

Purnamee

Wednesday

Sri Sanjib Ku. Pujhari – Ambapali Sri Surendra Ku. Mahapatra – Ambapali Late Judhistir Satapathy – Bargarh Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days

Main Characters Acted for VEERAT DHANUYATRA MAHOTSAV From 1981-1990

Year Start Date End Date Name of Krishna Name of Balaram Name of Kansa Name of Akrura Duration
20th 10/01/1981

Panchami

Saturday

20/01/1981

Purnamee

Tuesday

Sri Sanjib Ku. Pujhari – Ambapali Sri Surendra Ku. Mahapatra – Ambapali Sri Debendra Biswal – Hirlipali Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
21st 30/12/1981

Panchami

Wednesday

09/01/1982

Purnamee

Saturday

Sri Suresh Ku. Mahapatra – Ambapali Sri Sushanta Ku. Pujhari- Ambapali Sri Nilanchal Dash – Sohella Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
22nd 20/12/1982

Panchami

Monday

30/12/1982

Purnamee

Thursday

Sri Suresh Ku. Mahapatra – Ambapali Sri Sushanta Ku. Pujhari- Ambapali Sri Nilanchal Dash – Sohella Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
23rd 08/01/1984

Panchami

Sunday

18/01/1984

Purnamee

Wednesday

Sri Sangram Kishore Pati  Kharmunda (Bonda) Sri Sushanta Ku. Pujhari- Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Ananda Ch. Dash – Bargarh 11 days
24th 28/12/1984

Panchami

Friday

07/01/1985

Purnamee

Monday

Sri Saroj Ku. Mahapatra – Ambapali Sri Ranjan Ku. Dash- Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli) – Bolangir Sri Harekrushna Pujhari  Ambapali 11 days
25th 15/01/1986

Panchami

Wednesday

25/01/1986

Purnamee

Saturday

Sri Panchanan Birtia – Ambapali Sri Seshanandan Birtia  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days
26th 04/01/1987

Panchami

Sunday

24/01/1987

Purnamee

Wednesday

Sri Panchanan Birtia – Ambapali Sri Seshanandan Birtia  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days
27th 25/12/1987

Panchami

Friday

04/01/1988

Purnamee

Monday

Sri Panchanan Birtia – Ambapali Sri Seshanandan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days
28th 11/01/1989

Panchami

Wednesday

21/01/1989

Purnamee

Saturday

Sri Krushna Ch. Birtia – Ambapali Sri Sisir Ku. Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days
29th 01/01/1990

Panchami

Monday

11/01/1990

Purnamee

Thursday

Sri Krushna Ch. Birtia – Ambapali Sri Sisir Ku. Mahapatra Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days
30th 21/12/1990

Panchami

Friday

31/12/1990

Purnamee

Monday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days

Main Characters Acted for VEERAT DHANUYATRA MAHOTSAV From 1991-2000

Year Start Date End Date Name of Krishna Name of Balaram Name of Kansa Name of Akrura Duration
31st 09/01/1992

Panchami

Thursday

19/01/1992

Purnamee

Sunday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 11 days
32nd 29/12/1992

Panchami

Tuesday

10/01/1993

Magha-Dwitiya

Sunday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Dwaru Birtia Ambapali 13 days
33rd 17/01/1994

Panchami

Monday

27/01/1994

Purnamee

Thursday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
34th 06/01/1995

Panchami

Tuesday

16/01/1995

Purnamee

Monday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
35th 26/12/1995

Panchami

Monday

05/01/1996

Purnamee

Friday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
36th 13/01/1997

Panchami

Monday

23/01/1997

Purnamee

Thursday

Sri Nigamananda Pujhari  – Ambapali Sri Minaketan Birtia Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
37th 02/01/1998

Panchami

Friday

12/01/1998

Purnamee

Monday

Sri Debasish Birtia  – Ambapali Sri Asish Ku. Panda  Kharmunda, Bijepur Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
38th 24/12/1998

Panchami

Thursday

02/01/1999

Purnamee

Saturday

Sri Debasish Birtia  – Ambapali Sri Debasish Mahapatra  Ambapali Sri Buubaneswar Pradhan – Sarla Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
39th 11/01/2000

Panchami

Tuesday

21/01/2000

Purnamee

Friday

Sri Samir Birtia  – Ambapali Sri Debabrata Mahapatra  Ambapali Sri Buubaneswar Pradhan – Sarla Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days

Main Characters Acted for VEERAT DHANUYATRA MAHOTSAV From 2001-2010

Year Start Date End Date Name of Krishna Name of Balaram Name of Kansa Name of Akrura Duration
40th 30/12/2000

Panchami

Saturday

09/01/2001

Purnamee

Tuesday

Sri Samir Birtia  – Ambapali Sri Debabrata Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
41st 18/01/2002

Panchami

Friday

28/01/2002

Purnamee

Monday

Sri Samir Birtia  – Ambapali Sri Debabrata Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
42nd 08/01/2003

Panchami

Wednesday

18/01/2003

Purnamee

Saturday

Sri Samir Birtia  – Ambapali Sri Debabrata Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
43rd 28/12/2003

Panchami

Wednesday

07/01/2004

Purnamee

Wednesday

Sri Manish Mahapatra – Ambapali Sri Rajanish Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
44th 15/01/2005

Panchami

Saturday

25/01/2005

Purnamee

Tuesday

Sri Manish Mahapatra – Ambapali Sri Rajanish Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
45th 04/01/2006

Panchami

Wednesday

14/01/2006

Purnamee

Saturday

Sri Manish Mahapatra – Ambapali Sri Rajanish Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
46th 25/12/2006

Panchami

Monday

03/01/2007

Purnamee

Wednesday

Sri Manish Mahapatra – Ambapali Sri Rajanish Mahapatra  Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
47th 12/01/2008

Panchami

Saturday

22/01/2008

Purnamee

Tuesday

Sri Srikant Birtia – Ambapali Sri Ayush Dash Ambapali Sri Gopal Sahu (Eli)- Bolangir Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
48th 01/01/2009

Panchami

Thursday

11/01/2009

Purnamee

Sunday

Sri Saswat Birtia – Ambapali Sri Prayash Ranjan Birtia Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi  Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
49th 21/12/2009

Panchami

Monday

31/12/2009

Purnamee

Thursday

Sri Saswat Birtia – Ambapali Sri Prayash Ranjan Birtia Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi  Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days

Main Characters Acted for VEERAT DHANUYATRA MAHOTSAV From 2011-Onwards

Year Start Date End Date Name of Krishna Name of Balaram Name of Kansa Name of Akrura Duration
50th 09/01/2011

Panchami

Sunday

19/01/2011

Purnamee

Wednesday

Sri Saswat Birtia  – Ambapali Sri Prayas Ranjan Birtia  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
51st 31/12/2011

Panchami

Friday

09/01/2012

Purnamee

Monday

Sri Aryan Dash  – Ambapali Sri Ayush Dash  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
52nd 17/01/2013

Panchami

Thursday

27/01/2013

Purnamee

Sunday

Sri Pritish Birtia  – Ambapali Sri Sourav Birtia  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
53rd 06/01/2014

Panchami

Monday

16/01/2014

Purnamee

Thursday

Sri Sibansa Mahapatra – Ambapali Sri Sriyans Mahapatra  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
54th 26/12/2014

Panchami

Friday

05/01/2015

Purnamee

Monday

Sri Sriyans Mahapatra  Ambapali Sri Ayush Dash  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
55th 14/01/2016

 

24/01/2016

 

Sri Sriyans Mahapatra  Ambapali Sri Sibansh Mahapatra  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
56th 02/01/2017

 

12/01/2017

 

Sri Sriyans Mahapatra  Ambapali Sri Ayush Dash  Ambapali Sri Hrusikesh Bhoi- Chicholi, Bhukta Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
57th 23/12/2017

 

02/01/2018

 

Sri Sriyans Mahapatra  Ambapali Sri Ayush Dash  Ambapali Sri Bhubaneswar Pradhan Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days
58th 11/01/2019

 

21/01/2019

 

Sri Ayush Birtia Sri Anshu Birtia Sri Bhubaneswar Pradhan Sri Lalit Mohan Panda – Turunga 11 days

Break of 14 year in between 1948 to 2009

Referred from “World Famous Dibya Mahotsav Dhanuyatra” written by Prafulla Birtia, Ambapali, Bargarh.