Dt.11.01.2019

– Brajeswari Nrutya Sansad, Kumbhari 
– Gangeswar Jugala Sankha Badya Ganjam 
– Kolkata Ballet , Kolkata (NB) N.T.
– Bharati Kala Vikash Kendra, Burla 
– Odisha Dance – Sephali Mohanty & Group, BBSR