1. Darbar: Hatpada

 2. RangaMahal: Lok Mandap located at Nishamani High School Ground

 3. Nanda Mandap, Gopapura: Ambapali

 4. Brindavan, Gopapur: Ambapali

 5. Vidaya Mandap, Gopapura: Ambapali Chhak

 6. Kaliya Dalan, Gopapura: Ambapali

 7. Navakeli, Manabandha: Hatpada

 8. Muni Ashram: Govindpali

 9. Samaleswari Mandir: Near Hatpada

 10. Mukteswar Temple: Gourpada Chowk

 11. Khajurtikra Kata

 12. Kali Mandir, Kalimandir Chaak

 13. Adimata Mandir: Khajurtikra, Madhuvan Tota

 14. Dharmasala

Bargarh Town Map